Algemene Voorwaarden

Yasintotaalbouw

Vestigingen adres:

Molenlaan 15A

1401TH, Bussum

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Yasintotaalbouw aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Yasintotaalbouw of van één van de aan Yasintotaalbouw gelieerde ondernemingen alsmede de door Yasintotaalbouw ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de partij met wie Yasintotaalbouw onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Yasintotaalbouw de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer: Yasintotaalbouw, met als vestigingsadres Molenlaan 15A, 1401TH, Bussum. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70222215
 • Levertermijn; de door Yasintotaalbouw opgegeven indicatieve termijn voor het volbrengen van de Werkzaamheden of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Yasintotaalbouw en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Yasintotaalbouw. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Yasintotaalbouw bedoelt;
 • Regieprijs: het verrichten van de Werkzaamheden en de levering van zaken tegen uur maal tarief + materiaalkosten en kosten van derden plus een opslag percentage van 10%;
 • Stelpost: een in de Aanbieding en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van Werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede (arbeids)kosten (uur maal tarief), vermeerderd met een opslag van 10%;
 • Vaste prijs: het verrichten van de Werkzaamheden en de levering van zaken welke tussen Opdrachtgever en Yasintotaalbouw zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
 • Werkbare dagen: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
 • Werkbare dagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Yasintotaalbouw gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
 • Werkzaamheden: het uitvoeren van alle overeengekomen werkzaamheden en de levering van zaken conform de Overeenkomst en/of het overeengekomen meerwerk waaronder in

ieder geval wordt verstaan het slopen, stempelen, verwijderen van (draag)muren, het lassen

en plaatsen van staal (constructies) en daaraan verwante werkzaamheden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Yasin

totaalbouw en/of alle met Yasintotaalbouw gesloten Overeenkomsten en op

alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Yasintotaalbouw. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval

de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van

toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene

Voorwaarden nadrukkelijk overeen dat Yasintotaalbouw niet gebonden is aan

die voorwaarden van Opdrachtgever. 

2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene

Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal Yasintotaalbouw voordat de Overeenkomst wordt gesloten,

aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Yasintotaalbouw zijn in

te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-

mail worden toegezonden. 

2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de

internet site https: https://www.yasintotaalbouw.nl/algemene-voorwaarden

2.5 Yasintotaalbouw is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. In dat geval zal Yasintotaalbouw de Opdrachtgever tijdig op de

hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding

van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten. Indien de

wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die

wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Opdrachtgever de

bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde

voorwaarden in werking treden.

2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die

door Yasintotaalbouw wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of

nalaten Yasintotaalbouw aansprakelijk is of kan zijn.

2.7 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen

Opdrachtgever en Yasintotaalbouw zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – Aanbod

3.1 Een Aanbieding door Yasintotaalbouw geschiedt geheel vrijblijvend. De in de

Aanbieding opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de

opgegeven Werkzaamheden, en/of zaken. Alle werkzaamheden of levering van zaken

die niet in de Aanbieding zijn benoemd, zijn geen onderdeel van de Aanbieding. Dit

geldt ook voor het aanleveren van constructieve berekeningen, tekeningen, het

aanhelen van water en elektra, afwerking etc. Wanneer een Aanbieding een beperkte

geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in

de Aanbieding vermeld. 

3.2 Uit de Aanbieding blijkt duidelijk of er sprake is van een vaste prijs, regieprijs of

richtprijs.

3.3 Indien een Aanbieding van Yasintotaalbouw (mede) gebaseerd is op informatie

die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de

volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van

onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen

informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

3.4 Alle bij de Aanbieding verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens,

specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor

Yasintotaalbouw slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door

Yasintotaalbouw is aangegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding, klacht of ontbinding.

3.5 Bij het doen van de Aanbieding wordt uitgegaan van uitvoering van de Overeenkomst

onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.

3.6 Yasintotaalbouw kan niet aan haar Aanbieding worden gehouden indien de

Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Aanbieding, of een onderdeel daarvan,

een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.7 Bij aanvaarding van een vrijblijvende Aanbieding, behoudt Yasintotaalbouw

zich het recht voor de Aanbieding na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of

daarvan af te wijken. 

3.8 Mondelinge toezeggingen verbinden Yasintotaalbouw slechts nadat deze

uitdrukkelijk en schriftelijk door Yasintotaalbouw zijn bevestigd. 

3.9 Een samengestelde Aanbieding verplicht Yasintotaalbouw niet tot het

verrichten van een gedeelte van de Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de

in de Aanbieding opgegeven prijs.

3.10 De Aanbieding geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen, zaken en/of

Werkzaamheden.

3.11 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien

uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 

Artikel 4 – Werkwijze en kosten Aanbod

4.1 Yasintotaalbouw zal nadat hij door de Opdrachtgever is benaderd met de

Opdrachtgever in gesprek gaan om een zo goed mogelijk beeld van de wensen te

krijgen.

4.2 Yasintotaalbouw werkt alleen op basis van constructieberekeningen en

tekeningen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze constructieberekeningen en

tekeningen dient de Opdrachtgever zelf aan te leveren. Indien Opdrachtgever hiertoe

niet in staat is kan Yasintotaalbouw een derde aandragen die deze

berekeningen en tekeningen kan aanleveren. Yasintotaalbouw is op geen

enkele wijze partij bij de overeenkomst gesloten tussen deze derde en de

Opdrachtgever. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid

van deze gegevens en Yasintotaalbouw is op geen enkele wijze aansprakelijk

of verplicht tot het vergoeden van enige schade voor de juistheid van deze constructieve

berekeningen en/of tekeningen.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Yasintotaalbouw door haar

schriftelijke bevestiging. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen

de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst

tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

5.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Yasintotaalbouw

gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een

Overeenkomst tot stand op het moment dat Yasintotaalbouw uitdrukkelijk

schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. 

5.3 Yasintotaalbouw behoudt zich het recht voor om zonder opgave van

redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of

uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n). 

5.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch

tot stand op het moment dat Yasintotaalbouw daadwerkelijk met de uitvoering

van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de

factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven. 

5.5 Opdrachtgever is zich er van bewust dat de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is

op de Overeenkomst gesloten met Yasintotaalbouw.

5.6 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde

bestellingen is geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, specificaties, maten,

gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door

Yasintotaalbouw bij het Aanbod verstrekt, zijn voor haar niet bindend en

worden te goeder trouw gegeven.

5.8 De Werkzaamheden zullen worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst,

met dien verstande dat door Yasintotaalbouw aangebrachte geringe of kleine

wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Werkzaamheden zijn

toegestaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, klacht of

ontbinding.

5.9 Yasintotaalbouw is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de

uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van

overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een consument is wordt

de btw vermeld in het Aanbod.

6.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per

direct en onverkort worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

6.3 In de Aanbieding en/of de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen overeenkomstig

het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de

Aanbieding. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende

omstandigheden voordoen, is Yasintotaalbouw gerechtigd de kostenverhoging

door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de

kostenverhoging aan Yasintotaalbouw te voldoen. Indien de Opdrachtgever

een consument is wordt de kostenverhoging pas na overschrijding van 5% aan de

consument doorberekend. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum

van de Aanbieding. Yasintotaalbouw zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte

stellen van de noodzaak van de prijsverhoging.

6.4 Yasintotaalbouw is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen als deze

plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een

prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van

transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, zaken, transportmiddelen, oorlog,

weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan

wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een

dwingend karakter. 

6.5 Yasintotaalbouw is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het

gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in

rekening te brengen.

6.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële

informatie tijdig en naar waarheid verstrekken die nodig is voor opzet, uitvoering en

afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële)

risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Yasin

totaalbouw verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet

tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter

beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar

verplichtingen heeft voldaan, waaronder tevens wordt verstaan een

aanbetalingsverplichting, is Yasintotaalbouw bevoegd over te gaan tot

opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen voor eigen rekening en risico dat Yasin

totaalbouw tijdig kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van de Werkzaamheden benodigde gegevens;
 2. de nodige vergunningen en ontheffingen;
 3. de werkplek waar de Werkzaamheden dient te worden uitgevoerd vrij van

obstakels, en vrijelijk toegankelijk via een verharde weg. Tevens dient de

werkplek voor Yasintotaalbouw en/of haar Medewerkers minimaal 5

werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 17:00;

 1. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische

machines (220 Volt), verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de

uitvoering van de Werkzaamheden benodigde energie.

7.4 Herstel van tuinen, gewassen en bestratingen dient Opdrachtnemer zelf te verzorgen,

tenzij er sprake is van grove nalatigheid of onvoorzichtigheid aan de zijde van

Yasintotaalbouw.

7.5 De kosten en het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen zijn voor rekening en

risico van Opdrachtgever.

7.6 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst

moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking

worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken. Hetgeen is

bepaald in artikel 14 is op overeenkomstige wijze van toepassing.

7.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de

zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de

Werkzaamheden door Yasintotaalbouw wordt verricht. Onder schade wordt

onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

7.8 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken en/of

uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit

voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt.

Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Yasin

totaalbouw bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.9 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken,

gegevens en/of Werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het

werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde

werkzaamheden of verrichte leveringen.

7.10 Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen,

constructies, zaken en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever

hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Verplichtingen Yasintotaalbouw – Uitvoering van Overeenkomst –

Termijnen

8.1 Yasintotaalbouw neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van

een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en

kunde uitvoeren.

8.2 Yasintotaalbouw verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren

en te waarschuwen, voor zover Yasintotaalbouw deze kende of redelijkerwijs

behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die

de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de

Opdrachtgever aan Yasintotaalbouw opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten

bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Werkzaamheden (verder)

te leveren.

8.3 Alle zaken die door Yasintotaalbouw worden gebruikt, moeten van goede

hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

8.4 De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer

een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

8.5 Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag

volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar

het oordeel van Yasintotaalbouw noodzakelijke informatie, zaken en gegevens

in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige

noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een

overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de

Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden

gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Yasintotaalbouw in gereedheid

is/zijn gebracht en Yasintotaalbouw daar onbelemmerd toegang toe heeft of

aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde

van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende

omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden aan Yasin

totaalbouw.

8.6 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel

minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in

leverantie van zaken door derden aan Yasintotaalbouw en Onwerkbare dagen,

kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door

Yasintotaalbouw wordt overschreden. Yasintotaalbouw heeft in al

deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en

billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en is derhalve nimmer enige

vorm van schadevergoeding verschuldigd.

8.7 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale

(op)Levertermijn dient Opdrachtgever Yasintotaalbouw schriftelijk in gebreke te

stellen. Yasintotaalbouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden

om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In geval van verzuim van

Yasintotaalbouw is Yasintotaalbouw aan Opdrachtgever per Werkdag

een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,– inclusief btw, tenzij een

ander bedrag schriftelijk is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet

worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Yasintotaalbouw

verschuldigd is.

8.8 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Yasintotaalbouw niet binnen

de overeengekomen (Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan

plaatsvinden of plaatsvindt, zal Yasintotaalbouw de Opdrachtgever zo spoedig

mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

8.9 Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke

oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch

vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 10.

8.10 Yasintotaalbouw heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden ter zake

de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen

conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft

verstrekt

.

Artikel 9 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

9.1 De Werkzaamheden omvatten enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde

Werkzaamheden.

9.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde

wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door

Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Yasintotaalbouw ter kennis zijn

gebracht.

9.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer-

dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Yasin

totaalbouw de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze

schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en

tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

9.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door

Opdrachtgever aan Yasintotaalbouw vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet

beperkt tot: ingekochte zaken en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde

hulppersonen, annuleringskosten etc.

9.5 Yasintotaalbouw is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de

hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij

Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in

rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze

kosten binnen 14 dagen na factuurdatum aan Yasintotaalbouw te betalen.

9.6 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de

Opdrachtgever tevens verplicht aan Yasintotaalbouw de overeengekomen prijs

voor het tot het moment van wijzigen reeds door Yasintotaalbouw geleverde, te

vergoeden.

9.7 Yasintotaalbouw heeft het recht om van eerder overeengekomen

(op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Yasin

totaalbouw nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde

Overeenkomst na te kunnen komen.

9.8 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of

onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Yasintotaalbouw de geplande

werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Yasintotaalbouw is gerechtigd de

kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten

tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte zaken.

Artikel 10 – Opzeggen van de Overeenkomst

10.1 Opzeggen van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk tenzij de

Opdrachtgever een consument is.

10.2 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, zijn aan de opzegging van de Overeenkomst

kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij opzegging van de Overeenkomst het

overeengekomen bedrag of de richtprijs verschuldigd vermeerderd met de door de

beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte

kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Yasintotaalbouw vergoed.

Indien er geen vaste aanneemsom of richtprijs is overeengekomen worden de door

Yasintotaalbouw reeds uitgevoerde Werkzaamheden en geleverde zaken

vergoed, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd

met de geschatte gederfde winst en te vermeerderen met een eventueel nader te

betalen bedrag voor aanvullende schadevergoeding.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na

factuurdatum. Aanbetalingen dienen voor aanvang van de Werkzaamheden te zijn

betaald. Yasintotaalbouw hanteert te allen tijde een aanbetalingspercentage

van 50% van het totaal overeengekomen bedrag. De op de bankafschriften

van Yasintotaalbouw aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen

geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

11.2 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum

schriftelijk aan Yasintotaalbouw te worden. De betalingstermijn wordt door een

schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen

de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

11.3 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens

korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij

de Opdrachtgever een consument is.

11.4 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig

is Bij niet tijdige betaling door de consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat

de Opdrachtgever door Yasintotaalbouw is gewezen op de te late betaling en

Yasintotaalbouw de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om

alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat

een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

11.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats

ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en

administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in

volgorde van ouderdom. 

11.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal

Yasintotaalbouw de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke

handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te

berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. In

geval de Opdrachtgever een consument geldt de wettelijke rente.

11.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Yasin

totaalbouw genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde

betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Yasintotaalbouw

eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en

buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De

buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een

minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een consument is bedragen de

buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%

over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum

van € 40,=.

11.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaan Opdrachtgever niet van haar

betalingsverplichtingen. 

Artikel 12 – (Op)levering van de Werkzaamheden

12.1 Tijdig vóór de dag waarop de Werkzaamheden voltooid zullen zijn, nodigt Yasin

totaalbouw Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de

Werkzaamheden over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 7 Dagen na voltooiing van de Werkzaamheden en de schriftelijke mededeling

van Yasintotaalbouw dat de Werkzaamheden zijn voltooid plaats te vinden. De

opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Yasintotaalbouw

of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces

verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Yasintotaalbouw aan

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

12.2 De Werkzaamheden wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 1. Yasintotaalbouw aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft

medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en de

Opdrachtgever de Werkzaamheden (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;

 1. Yasintotaalbouw aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft

medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en

Opdrachtgever de Werkzaamheden niet binnen een termijn van 7 dagen heeft gekeurd;

 1. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Werkzaamheden al dan niet na oplevering in gebruik

heeft genomen.

Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is

Yasintotaalbouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen

en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had

moeten ontdekken.

12.3 Indien de Werkzaamheden door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever

Yasintotaalbouw de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde

gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Werkzaamheden wordt alleen

dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan

ingebruikname in de weg staan.

Artikel 13 – Klachten en gebreken

13.1 Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is

Yasintotaalbouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen

en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)Levering redelijkerwijs had

moeten ontdekken.

13.2 De klacht dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld

van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Yasin

totaalbouw in staat is adequaat te reageren.

13.3 Yasintotaalbouw verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk

geconstateerde en erkende tekortkomingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn

te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

13.4 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die

het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte zaken komen

niet voor rekening en risico van Yasintotaalbouw en worden door Yasin

totaalbouw derhalve niet hersteld en/of vervangen. Ditzelfde geldt voor gebreken

en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aangeleverde (constructieve)

berekeningen en/of tekeningen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die

de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en

inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, zaken. Een geconstateerd

gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en

kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

13.5 Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Yasintotaalbouw uit een

dergelijke klacht van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort, tenzij regels van

dwingend recht zich hiertegen verzet. 

13.6 Na ontvangst van de klacht stelt Yasintotaalbouw zo spoedig mogelijk een

onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Yasin

totaalbouw bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

13.7 In geval van een gerechtvaardigde klacht zal Yasintotaalbouw de keuze

hebben om:

(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de klacht te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii),

zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende

(onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende

garantietermijn.

13.8 Het recht op klachten c.q. het recht op reclame vervalt 120 maanden na oplevering.

Artikel 14 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Yasin

totaalbouw niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Yasintotaalbouw

gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten

totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in

geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Yasintotaalbouw

op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

14.2 Yasintotaalbouw heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het

recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke

buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende Overmacht
 2. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het

faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn

faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands)

akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of

indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van

de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

 1. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de

ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een

plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

 1. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te

stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze

zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Yasin

totaalbouw onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van

Yasintotaalbouw passende maatregelen nemen ter bescherming van de

belangen van Yasintotaalbouw.

14.4 Yasintotaalbouw heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de

Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de zaken of een gedeelte

daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na

ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade

kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Yasintotaalbouw om

daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de

verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Yasin

totaalbouw te vergoeden.

14.5 Yasintotaalbouw is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van

Yasintotaalbouw kan worden gevergd.

14.6 Indien Yasintotaalbouw overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de

vorderingen van Yasintotaalbouw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.7 Indien Yasintotaalbouw overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei

wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze

ontstaan.

14.8 Indien Yasintotaalbouw de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform

hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door

Yasintotaalbouw door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de

winstderving.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Yasintotaalbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,

ontstaan doordat Yasintotaalbouw is uitgegaan van door of namens

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Yasintotaalbouw is aansprakelijk voor schade aan andere werken en

eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van

de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid of grove

onvoorzichtigheid van Yasintotaalbouw en/of haar Medewerkers. Voor wat

betreft metselwerk en stucwerk is Yasintotaalbouw niet aansprakelijk indien

metselwerk en/of stucwerk loslaat of beschadigd raakt bij de uitvoering van de

Werkzaamheden. Dit geldt eveneens voor scheurvorming. Reeds aanwezige scheuren

kunnen door de uitvoering van de Werkzaamheden groter worden of er kan nieuwe

scheurvorming ontstaan. Alleen in het geval het loslaten, of de beschadiging, of de

scheurvorming het gevolg is van grove opzet, grove nalatigheid of grove

onvoorzichtigheid dan is Yasintotaalbouw wel aansprakelijk. De bewijslast rust

op Opdrachtgever.

15.3 Yasintotaalbouw beoordeelt en controleert geen bouwkundige, constructies

en/of (bouwkundige) berekeningen dan wel tekeningen. Opdrachtgever is zelf

verantwoordelijk om zich er van te vergewissen dat de bouwkundige constructie

berekeningen en/f tekeningen in orde zijn en geschikt zijn voor de uit te voeren

Werkzaamheden. Yasintotaalbouw aanvaart hiervoor geen enkele vorm van

aansprakelijkheid.

15.4 Yasintotaalbouw is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of

gebreken van of aan de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst, in

geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte (bedrijfs-

indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden,

behoudens voor zover sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid

van Yasintotaalbouw of haar Medewerkers.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Yasintotaalbouw en/of haar

Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden

ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een

door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit

door Yasintotaalbouw geleverde Werkzaamheden. De schadeloosstelling

omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten. 

15.6 In het geval dat Yasintotaalbouw toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en

voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de

contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Yasin

totaalbouw beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 •  maximaal het bedrag dat Yasintotaalbouw voor de Werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 •  maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Yasintotaalbouw in voorkomend geval plus het eigen risico van Yasintotaalbouw.

15.7 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond

waarvan Yasintotaalbouw aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, vervalt

door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van die vordering en in elk

geval na verloop van 120 maanden na de (op)levering van de

Werkzaamheden door Yasintotaalbouw, ongeacht de rechtsgrond van de

vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

Artikel 16 – Overmacht 

16.1 Yasintotaalbouw is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het

vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar

rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke

omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de

nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal,

overlijden, stakingen, personeelsproblemen, wantoestand, noodverordeningen,

pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele

problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van

Yasintotaalbouw, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen

in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en

financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als

overmacht. 

16.3 In geval van blijvende overmacht is Yasintotaalbouw gerechtigd de

Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en

zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Yasintotaalbouw is ter zake

jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden

schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Yasintotaalbouw gerechtigd de termijnen

waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd

gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer

dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de

Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op

schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de

Opdrachtgever ter zake van het reeds door Yasintotaalbouw uitgevoerde deel

van de Overeenkomst.

16.5 Indien Yasintotaalbouw ten gevolge van overmacht is verhinderd haar

verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen,

maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Yasintotaalbouw gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en

tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal

gebeuren. 

16.6 Indien Yasintotaalbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan

haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te

factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 17 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

17.1 Yasintotaalbouw behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele

eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft

gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen

van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is

overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden

verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische)

werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen,

logo´s, en brochures.

17.2 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke

toestemming van Yasintotaalbouw voornoemde werken te (doen)

verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van

de Opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin

van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

Artikel 18 – Overige bepalingen 

18.1 Yasintotaalbouw is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit

de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee

uitdrukkelijk akkoord, tenzij de Opdrachtgever een consument is.

18.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan

ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of

samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de

nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Yasin

totaalbouw een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever

en de opvolgende onderneming. 

18.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij

ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

18.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of

vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige

bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet

kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel

mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

18.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene

Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

18.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig

worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van

deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of

hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Yasintotaalbouw

gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.